Cefndir

Gwelir datblygiad technoleg bron ymhob agwedd o fywyd, o ddosbarthiad nwyddau a gwasanaethau rydym wedi dod i ddibynnu arnynt ynghyd a’r ffordd a dalwn amdanynt drwy e-fasnach, terfynellau digyswllt a hyd yn oed drwy gydnabyddiaeth wyneb. Ond nid popeth sydd wedi newid. Tra bod cwmnïoedd Finiech yn ymdrechu i herio’r sefydliadau cynhenid fel banciau er mwyn perswadio’u cwsmeriaid i newid yw ap neu blatfform gyllid ddiweddara’r genhedlaeth newydd, beth felly am y dechnoleg sylfaenol sy’n galluogi’r fath daliadau? Dibynna’r llwyfan cytundeb taliadau ar yr un cyfundrefnau a fu’n weithredol ers blynyddoedd. Ni ellir prawf fesur y platfformau yma i’r dyfodol ac maent yn dioddef o rwystradau ac oedi wrth brosesu sy’n atal trosglwyddiadau am oriau os nad dyddiau. Y cwestiwn yw a ellir goresgyn y problemau yma?

Pwy feddyliodd y gallai Dyn gerdded ar y lleuad? Credodd y mwyafrif y byddai’n dasg amhosib tan iddi gael ei gwireddu. Er mwyn cyrraedd y lleuad bu’n rhaid i ddynoliaeth feddwl tu hwnt i’r presennol a chreu fframweithiau a thechnolegau newydd er mwyn cyflawni’r hyn na gyflawnwyd yn flaenorol.

Cychwynnodd GRPSN (Global Realtime Payments Settlement Network) ar y fath daith gan greu rhwydwaith taliadau’r dyfodol gan ddefnyddio ‘data agored’ er mwyn darparu cytundebau o un cyfrif i’r llall yn effeithlon a chyflym.Disgwylir i’r rhwydwaith newydd fod yn weithredol erbyn 2022 a fydd ar yr un llaw yn darparu’r rhwydwaith confensiynol tra ar y llaw arall yn galluogi cytundebau o un cyfrif i’r llall fel Talucard a fydd yn system cyhoeddi peilot. Yn bwysicach fyth bydd y dechnoleg yn galluogi defnydd effeithiol a graddadwy i swyddogaethau arloesol y dyfodol o’i gymharu a systemau swyddogaeth cyfredol y presennol.

Tîm

Mae cydweithio yn allwedd i adeiladu tîm llwyddiannus ac er bod profiad  Diwydiannol yn hanfodol i adeiladu rhwydwaith GRPSN mae’n rhaid  edrych hefyd ar ‘ofynion y defnyddwyr i fabwysiadu’r  dull gorau yr hoffent ddefnyddio gwasanaeth o’r fath.

Mae ein tîm yn ymgorffori’r nid yn unig arbenigwyr diwydiannol ond defnyddwyr  â mabwysiadwyr cynnar er mwyn cyfuno buddion gwybodaeth a gyrhaeddwyd a safbwyntiau newydd. Mae’r dynesiad hwn yn arwain at brofiadau  gwell i’r defnyddiwr ynghyd a’r angen am amddiffyn diogelwch sy’n ofynnol i atal twyll yn y diwydiant taliadau.

Gwaddol

Yn y byd sydd ohoni, mae profiad y cwsmer yn allweddol wrth benderfynu rhwng gwasanaethau, gyda hwylustod yn un o’r prif ystyriaethau wrth i gwsmeriaid ddewis. Fodd bynnag mae’n anodd hyrwyddo’r hwylustod defnydd hwn, a’r estheteg sy’n cyd-fynd ag ef  wrth ystyried y cynnydd mewn rheolau, megis PSD2 a Rheolau Dilysu Cwsmer cryf tra ar yr un pryd geisio brwydro yn erbyn twyll. Mae’r gofynion hyn wedi achosi gwrthdaro i brofiadau’r  cwsmer gan arwain at oedi wrth fabwysiadu safonau newydd a rhoi’r gorau yn aml i drafodion y diwydiant eFasnach.

Nid yw’r rhwydweithiau gwaddol byd-eang sy’n cael eu rheoli’n bennaf gan y cewri diwydiannol ,wedi’u cymell i wneud newidiadau i ddiwydiant  maent yn ffynnu ynddo’n barod , fe ragwelir y byddant yn tyfu mewn gwerth i dros $ 130b erbyn 2028. O safbwynt y corfforaethau dominyddol ar hyn o bryd mae’r systemau presennol yn gweithredu’n berffaith ac yn eu ffafrio. Ond mae’n bryd i’r diwydiant taliadau edrych i’r dyfodol a chreu systemau sydd yn addas i ofynion y dyfodol tra’n ymgeisio i fod yn gwsmer-ganolog ar yr un pryd.

Gwasanaethau

Rhwydwaith

Yma yn GRPSN rydym yn creu rhwydwaith cytundebau taliadau amser effeithiol a chyflym. Dyma’r rhwydweithiau bydol cyntaf i hwyluso taliadau uniongyrchol rhwng cyfrifon beth bynnag yw’r pellter daearyddol. Mae’r dechnoleg newydd hon yn croesawu ac yn galluogi Bancio Agored er mwyn hybu’r manteision ac ysgogi’r chwyldro mewn cysylltedd bancio ymhellach. Drwy GRPSN mi fydd yr holl dechnolegau trafodion, trosiadau o gyfrif i gyfrif, trosiadau traws ffiniol a throsi arian parod yn cael eu prosesu yn gyflym ac yn medru cyrraedd cyfrifon mewn eiliadau ar ffracsiwn y costau presennol.

Y Cynllun

Gyda GRPSN, bydd masnachwyr pwynt gwerthu, yn ogystal â gwerthwyr ar-lein, yn cysylltu’n uniongyrchol â’r rhwydwaith ac i bob pwrpas, yn gweithredu fel prynwr ar ei rhan ei hunain gan hybu’r teimlad o deyrngarwch rhyngddynt hwy a’u cwsmeriaid yn hytrach na’r grymoedd di – wyneb sydd ar hyn o bryd yn dominyddu’r diwydiant taliadau.

Mae’r galw am brofiad siopa digyswllt a diogel wedi cynyddu’n fawr yn ystod y 18 mis diwethaf a’r galw byd-eang am systemau talu effeithiol wedi cyflymu datblygiad taliadau o gyfrif i gyfrif. Ynghyd a hyn bydd PSD2 / Bancio agored yn annog datblygiad pellach ac arloesedd yn y maes hwn a fydd GRPSN yn awyddus i hyrwyddo a datblygu.

Gyrfaoedd

 Ydych chi erioed wedi defnyddio cerdyn debyd wrth brynu nwyddau, tynnu arian o beiriant arian parod, wedi danfon arian i ffrind neu brynu rhywbeth ar-lein?

Ydych chi erioed wedi anghofio’ch rhif adnabod personol (PIN), wedi derbyn cyfrinair dros dro (OTP) nad oedd yn gweithio, neu a ydych yn nerfus am nodi’ch cyfrif neu wybodaeth bancio ar-lein?

 Beth am ymuno â’n tîm a gwneud gwahaniaeth? E-bost careers@grpsn.com gyda brîff, disgrifiad ohonoch chi’ch hun a’r set sgiliau ar gyfer ffurflen gais. Pan ymunwch â GRPSN byddwch yn helpu i newid y ffordd y mae’r byd yn talu am nwyddau a gwasanaethau.

Cysylltwch

E-bostiwch ni

Rhowch wybod sut y gallwn eich helpu trwy e-bostio help@grpsn.com a gwnawn ymateb cyn gynted â phosibl.